Általános Szerződési Feltételek

1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma

1.1. JZT Informatika Kft. (5400 Mezőtúr Dobó István utca 10.,továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfél(továbbiakban: Előfizető) részére a Szolgáltatási Szerződésben(továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokatbiztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglaltfeltételek szerint.

1.2. Az Előfizető a megrendelés elküldésével elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató jogai és Kötelezettségei

2.1. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, fejlesztések, melyek maximum 6 órát vehet igénybe alkalmanként.

2.2. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 2 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

2.3. A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez. A technikai támogatás online felületen vehető igénybe a http://jztkft.hu címen.

2.4. A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. A számlázás minden hónap hónapfordulóján történik. Az első számlát a Szolgáltató megrendelést követően állítja ki melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni, a szolgáltatás mindaddig nem vehető igénybe, míg az szolgáltatás ellenértéke nem érkezik be a szolgáltatóhoz.

2.5 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi pontok bármelyikét megszegi:

2.5.1. Tilos a WEB/VPS/dedikált szerver tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jóízlést sértő anyagok elhelyezése, hostolása.

2.5.2. Tilos a WEB/VPS/dedikált szerver tárterületen olyan programkód elhelyezése és futtatása, ami kárt okozhat,vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra, illetve a WEB/VPS/dedikált szerver számottevően lassítja, károsítja, üzemszerű működését gátolja, vagy a hálózatot bármely módon sebzi.

2.5.3. Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása, akár e-mail, akár tartalom, akár hálózati támadásokkal. Amennyiben hálózati támadást tapasztal a szolgáltató, úgy az ügyfél szolgáltatását azonnali hatállyal felfüggesztheti.

2.6. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó anyagi károkért.

2.7. A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra.

2.8. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, a változás érvénybe lépése előtt 10 nappal korábban tájékoztatni kell az ügyfeleit.

2.9. A szolgáltató vállalja, hogy a szervereken külön előfizetési díj ellenében biztonsági mentéseket készít és azokat a megrendelő rendelkezésére bocsájtja

3. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

3.1. Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, a megrendelt időtartalomra.

3.2. Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.

3.3. Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.

3.4. Az Előfizető köteles az igénybe vett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.

3.5. Az Előfizető elfogadja, hogy amennyiben 1 hónapnál nagyobb mértékű díjtartozás áll fent a szolgáltató figyelmeztetés nélkül felmondhatja a szerződést.

3.6. Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.

3.7. A szolgáltatás kimenő SMTP portja (tcp/25) alapértelmezetten tiltva van, ennek engedélyezését a szolgáltatótól kell kérni. Amennyiben spam tevékenység történik, és az erre vonatkozó tájékoztatás után az Előfizető nem függeszti fel ezen tevékenységét, a szolgáltatónak joga van véglegesen korlátozni a kifelé irányuló levelezési forgalmat.

4. A szerződés hatálya

4.1. Szerződés minimum 30 napra jön létre, viszont a lemondás elmulasztása esetén automatikusan a számlázási periódusnak megfelelően meghosszabbodik.

4.2. Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen szerződést megszegi.

4.3. A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

4.4. A szolgáltatás felmondásáig keletkezett díjhátralék miatt a szolgáltató zárolhatja az ügyfél adatait, melyet egy hétig köteles tárolni. A türelmi idő lejáratakor a szolgáltató jogában áll törölni az ügyfél adatokat. A fennálló díjhátralék kezelése ügyében a szolgáltatónak jogában áll a díjhátralékot és a felmerülő költségeket behajtani az Előfizetőn, ebből kifolyólag átadhatja az adatokat harmadik fél számra.

5. Záró rendelkezés

5.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozón jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók. http://www.iszt.hu/iszt/alapszabaly.pdf

5.2 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének,amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

Kelt: 2023.01.09.