Általános Szerzdési Feltételek

1. A szolgáltatás tárgya, szerzdés tartalma

1.1. JZT Informatika Kft. (5400 Meztúr Dobó István utca 10.,továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira elfizet ügyfél(továbbiakban: Elfizet) részére a Szolgáltatási Szerzdésben(továbbiakban: Szerzdésben) meghatározott szolgáltatásokatbiztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglaltfeltételek szerint.

1.2. Az Elfizet a megrendelés elküldésével elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató jogai és Kötelezettségei

2.1. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az elre bejelentett karbantartások, fejlesztések, melyek maximum 6 órát vehet igénybe alkalmanként.

2.2. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstl számított 2 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészít, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Elfizet felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

2.3. A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez. A technikai támogatás online felületen vehet igénybe az http://jztkft.hu címen.

2.4. A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Elfizet felé kiszámlázni. A számlázás minden hónap hónapfordulóján történik. Az els számlát a Szolgáltató megrendelést követen állítja ki melyet az Elfizet a Szerzdés megkötésekor köteles teljesíteni, a szolgáltatás mindaddig nem vehet igénybe, míg az szolgáltatás ellenértéke nem érkezik be a szolgáltatóhoz.

2.5 A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerzdést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Elfizet az alábbi pontok bármelyikét megszegi:

2.5.1. Tilos a WEB/VPS/dedikált szerver tárterületen törvénybe ütköz, pornográf, szerzi jogokat vagy a jóízlést sért anyagok elhelyezése, hostolása.

2.5.2. Tilos a WEB/VPS/dedikált szerver tárterületen olyan programkód elhelyezése és futtatása, ami kárt okozhat,vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra, illetve a WEB/VPS/dedikált szerver számotteven lassítja, károsítja, üzemszer mködését gátolja, vagy a hálózatot bármely módon sebzi.

2.5.3. Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása, akár e-mail, akár tartalom, akár hálózati támadásokkal. Amennyiben hálózati támadást tapasztal a szolgáltató, úgy az ügyfél szolgáltatását azonnali hatállyal felfüggesztheti.

2.6. A Szolgáltató a tle elvárható gondossággal óvja az Elfizet által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelsséget az adatokért, sem az adatok elvesztésébl származó anyagi károkért.

2.7. A Szolgáltató jogosult az Elfizet adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Elfizet írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra.

2.7.1. Elfogadom, hogy a jztkft.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezel részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történ ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

2.8. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, a változás érvénybe lépése eltt 10 nappal korábban tájékoztatni kell az ügyfeleit.

2.9. A szolgáltató vállalja, hogy a szervereken külön elfizetési díj ellenében biztonsági mentéseket készít és azokat a megrendel rendelkezésére bocsájtja

3. Az Elfizet jogai és kötelezettségei

3.1. Az Elfizet jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, a megrendelt idtartalomra.

3.2. Az Elfizet köteles a megrendelt szolgáltatásokat elírásszeren használni, ellenkez esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerzdést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból ered károkért az Elfizet felelsséggel tartozik.

3.3. Az Elfizet köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból ered károkért az Elfizet felel.

3.4. Az Elfizet köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az elfizet elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mérték késedelmi kamat felszámítására és az Elfizet adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.

3.5. Az Elfizet elfogadja, hogy amennyiben 1 hónapnál nagyobb mérték díjtartozás áll fent a szolgáltató figyelmeztetés nélkül felmondhatja a szerzdést.

3.6. Az Elfizet köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történ változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.

4. A szerzdés hatálya

4.1. Szerzdés minimum 30 napra jön létre, viszont a lemondás elmulasztása esetén automatikusan a számlázási periódusnak megfelelen meghosszabbodik.

4.2. Mindkét fél jogosult a Szerzdést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen szerzdést megszegi.

4.3. A Szerzdés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

4.4. A szolgáltatás felmondásáig keletkezett díjhátralék miatt a szolgáltató zárolhatja az ügyfél adatait, melyet egy hétig köteles tárolni. A türelmi id lejáratakor a szolgáltató jogában áll törölni az ügyfél adatokat. A fennálló díjhátralék kezelése ügyében a szolgáltatónak jogában áll a díjhátralékot és a felmerül költségeket behajtani az Elfizetn, ebbl kifolyólag átadhatja az adatokat harmadik fél számra.

5. Záró rendelkezés

5.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozón jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók. http://www.iszt.hu/iszt/alapszabaly.pdf

5.2 Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkez bíróság kizárólagos illetékességének,amennyiben vitájukat elsdlegesen békés úton nem tudják rendezni.

Kelt: 2016.09.01.